Služby

Služby týkající se obalových prostředků určených k přepravě nebezpečných věcí

PROVEDENÍ ZKOUŠEK obalových prostředků zkušební laboratoří 1087 akreditovanou ČIA dle požadavků mezinárodních předpisů pro železniční přepravu RID, silniční přepravu ADR, říční dopravu ADNR, námořní dopravu IMDG – CODE a leteckou dopravu IATA – DGR.

VYDÁNÍ ZKUŠEBNÍHO PROTOKOLU Zkušební laboratoří č. 1087 akreditovanou ČIA.

VYDÁNÍ ATESTU společností pověřenou MD ČR zkoušením, atestací a kontrolou obalů, velkých nádob IBC a malých kontejnerů určených k přepravě nebezpečných věcí dle platných mezinárodních dokumentů RID, ADR, ADNR, IMDG – CODE a IATA – DGR. Atest je mezinárodně platný s právem používat na sériové obalové prostředky odzkoušeného typu označeném un se všemi náležitostmi. un kód obalového prostředku je platný na celém světě a je jednotný pro všechny druhy doprav, pokud je obalový prostředek pro konkrétní druh dopravy povolený.

VYDÁNÍ ZPRÁVY O POSOUZENÍ SHODY obalového prostředku se základními požadavky na výrobek (obalový prostředek) a požadavky mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí pro železniční dopravu RID, silniční dopravu ADR, vodní dopravu ADNR, námořní dopravu IMDG – CODE, a leteckou copravu IATA – DGR.

VYDÁNÍ CERTIFIKÁTU SHODY na obalový prostředek označený platným un kódem se všemi náležitostmi dle mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí pro železniční přepravu RID, silniční přepravu ADR, lodní dopravu ADNR, námořní dopravu IMDG – CODE a leteckou dopravu IATA – DGR.

PROVÁDĚNÍ POVINNÉHO KONTROLNÍHO OVĚŘENÍ těsnosti a inspekce nádob pro volně ložené látky (IBC) dle mezinárodních předpisů ADR aRID v období minimálně dva a půl roku a VYDÁNÍ PROTOKOLU z provedené kontroly.

VYDÁNÍ CERTIFIKÁTU O SCHVÁLENÍ TYPU pro přepravu nebezpečných věcí po moři v silničních autocisternách

VYDÁNÍ PROTOKOLU O POSOUZENÍ SHODY pro kontejnery, nádoby určené pro sběr, skladování a přepravu tuhých nebezpečných odpadů případně se zbytkovými nebezpečnými kapalinami speciálně upravenými prostředky silniční přepravy.

Služby týkající se obalových prostředků všeobecného použití a balení výrobků

PROVEDENÍ ZKOUŠEK obalových prostředků a balení výrobků zkušební laboratoří 1087 akreditovanou ČIA dle požadavků technických norem a předpisů, případně dle požadavků žadatele.

VYDÁNÍ ZKUŠEBNÍHO PROTOKOLU Zkušební laboratoří č. 1087 akreditovanou ČIA.

VYDÁNÍ ZPRÁVY O POSOUZENÍ SHODY obalového prostředku a balení výrobků se základními požadavky technických norem, předpisů a požadavků žadatele.

VYDÁNÍ CERTIFIKÁTU SHODY na obalový prostředek, balený výrobek s požadavky technických norem, předpisů, požadavku žadatele.

VYDÁNÍ PROTOKOLU O POSOUZENÍ SHODY pro kontejnery, nádoby určené pro sběr, skladování a přepravu komunálního odpadu.

OVĚŘOVÁNÍ FUNKČNÍ ZPŮSOBILOSTI obalových prostředků, balení, manipulačních jednotek včetně jejich odzkoušení a vydání protokolu ve všech oblastech obalové techniky.

DOPORUČENÍ SYSTÉMU BALENÍ VČETNĚ FIXACE VÝROBKU s ohledem na přepravní rizika

Služby zaměřené na optimalizaci přepravního balení výrobků

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ v předpokládaných přepravních řetězcích.

STANOVENÍ INTENZITY NAMÁHÁNÍ v předpokládaných přepravních řetězcích.

NÁVRH OPTIMÁLNÍHO ZPŮSOBU PŘEPRAVY s přihlédnutím ke kritickému G faktoru výrobku a intenzitě mechanického namáhání v různých typech přepravních řetězců.

Služby k omezení výskytu přepravních škod

MĚŘENÍ INTENZITY MECHANICKÉHO NAMÁHÁNÍ ke stanovení okamžitých hodnot v jednotlivých prostorových osách pomocí tříkomponentního akcelerografu americké provenience 10 G.

MĚŘENÍ INTENZITY MECHANICKÉHO NAMÁHÁNÍ ke stanovení hodnot vektorovéhu součtu decelerace celkové intenzity rázu dánským zapisovacím akcelerometrem Brüel & Kjaer typ 2503.

ZJIŠTĚNÍ INTENZITY MECHANICKÉHO NAMÁHÁNÍ na trasách s výskytem přepravních škod.

NÁVRH OPTIMÁLNÍCH PŘEPRAVNÍCH TRAS s ohledem na minimalizaci intenzity mechanického namáhání

Další služby

ODBORNÉ KONZULTACE v celé oblasti obalů, balení, projektování a tvorbě obalových i manipulačních jednotek.

POSUDKY SOUDNÍHO ZNALCE v oboru obaly, obalová technika a příčin přepravních škod.

©Dominik Turchich, 2005